Handelsmerk ANACONDA
Anaconda's logo

PCB Supports

Sub-D Supports

Sub-D Supports

Prijs vanaf 0,36 EUR

Round Metallic Supports

Round Metallic Supports

Prijs vanaf 0,2 EUR

Hexagonal Male/Female Supports

Hexagonal Male/Female Supports

Prijs vanaf 0,26 EUR

Flat Supports

Flat Supports

Prijs vanaf 0,09 EUR

Adhesive Supports

Adhesive Supports

Prijs vanaf 0,29 EUR

Hexagonal Male/Female Supports

Hexagonal Male/Female Supports

Prijs vanaf 0,19 EUR

Locking Supports

Locking Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Double-Locking Supports

Double-Locking Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Domed Support

Domed Support

Prijs vanaf 0,12 EUR

Miniature Domed Supports

Miniature Domed Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Domed Spacing Supports

Domed Spacing Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Spacing Supports

Spacing Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Screw-Fastened Supports

Screw-Fastened Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Screw & Locking Supports

Screw & Locking Supports

Prijs vanaf 0,09 EUR

Click-in Supports

Click-in Supports

Prijs vanaf 0,1 EUR

Click-in Supports 2

Click-in Supports 2

Prijs vanaf 0,12 EUR

Miniature Supports

Miniature Supports

Prijs vanaf 0,12 EUR

Snap-in Supports

Snap-in Supports

Prijs vanaf 0,05 EUR

Edge-Holder Supports

Edge-Holder Supports

Prijs vanaf 0,21 EUR

 CZ   PL   SK   UK   DE   RU
 FR   RO   ES   FI   HU   HR
 BE   SI   SE   NO   DK   TN